Các kết hợp bài Poker – từ cao xuống thấp

Có 52 lá bài trong một bộ bài, được chia thành bốn bộ chất, mỗi bộ chất gồm 13 quân bài được xếp thứ tự cao thấp. Các bộ chất có giá trị tương đương – không bộ nào cao hơn bộ nào. Trong Poker, Át là lá bài cao nhất và 2 (Deuce) là lá thấp nhất. Tuy nhiên, Át cũng có thể được sử dụng như là một lá bài thấp, với giá trị là 1. Các kết hợp bài Poker dưới dây sẽ cho bạn danh sách bài từ lớn đến bé:

Straight Flush (Sảnh đồng chất): Năm lá liên tiếp theo thứ tự số, tất cả cùng chất.

Thùng Sảnh - Các kết hợp bài Poker

Trong trường hợp hòa: lá bài lớn nhất của sảnh thắng.

Trường hợp tốt nhất có thể của Sảnh đồng chất được gọi là Royal flush (Thùng phá sảnh), bao gồm các quân Át, Già, Đầm, Bồi và Mười cùng chất. Royal flush là bộ mạnh nhất, không bộ nào có thể thắng được.

Four of a Kind (Tứ quý): Bốn lá cùng bậc, và một lá dư hay ‘kicker’.

Tứ Quý - Các kết hợp bài Poker

Trong trường hợp hòa: Bộ tứ quý cao nhất thắng. Trong các ván có community card (bài chung), khi mà người chơi có chung tứ quý, lá bài dư thứ năm lớn nhất (‘kicker’) sẽ thắng.

Full House (Cù lủ): bộ ba lá cùng bậc (bộ ba), và hai lá khá cùng bậc (bộ đôi).

Cù Lũ - Các kết hợp bài Poker

Trong trường hợp hòa: Bộ ba cao nhất thắng pot. Trong các ván có community card (bài chung), khi mà người chơi có chung, giá trị lớn nhất của bộ đôi sẽ thắng.

Flush (Đồng chất): Bộ năm lá đồng chất.

Thùng - Các kết hợp bài Poker

Trong trường hợp hòa: Người chơi giữ lá bài lớn nhất sẽ thắng. Nếu cần thiết, lá bài cao thứ hai, thứ ba, thứ tư, và thứ năm cũng có thể được sử dụng để quyết định thắng thua. Nếu cả năm lá giống nhau, pot được chia. Chất bài không bao giờ được sử dụng để quyết định thắng thua trong poker.

Straight (Sảnh): Bộ năm lá liên tiếp.

Sảnh - Các kết hợp bài Poker

Trong trường hợp hòa: lá bài lớn nhất trong sảnh thắng.

Lưu ý: Lá Át có thể được sử dụng vào đầu hoặc cuối sảnh, và là lá bài duy nhất có thể được sử dụng theo cách này.A,K,Q,J,T là sảnh cao nhất (Át cao); 5,4,3,2,A là sanht thấp nhất (Năm cao).

Three of a kind (bộ ba lá): Bộ ba lá cùng bậc, và hai lá ngoài không liên quan.

Xám Cô - Các kết hợp bài Poker

Trong trường hợp hòa: bộ ba lá cao hơn thắng. Trong các ván có community card (bài chung) mà người chơi có cùng bộ ba lá, lá bài ngoài cao nhất, và nếu cần thiết, lá bài ngoài cao thứ hai sẽ thắng.

Two pair (hai đôi): Hai lá giống nhau, và hai lá khác giống nhau, khác cấp, và một lá ngoài.

Hai Đôi - Các kết hợp bài Poker

Trong trường hợp hòa: đôi cao hơn thắng. Nếu người chơi có cùng đôi, đôi thứ hai cao hơn thắng. Nếu cả hai đôi của người chơi đều giống nhau, lá ngoài cao hơn sẽ thắng.

One pair (Một đôi): Bộ hai lá cùng cấp, và ba lá ngoài không liên quan.

Một Đôi - Các kết hợp bài Poker

Trong trường hợp hòa: Đôi cao nhất thắng. Nếu người chơi có cùng đôi, lá ngoài cao nhất thắng, và nếu cần thiết, là ngoài cao thứ hai và cao thứ ba có thể được sử dụng để quyết định thắng thua.

High card (Lá bài cao): Bất cứ bộ nào mà không phù hợp với bất kỳ mục nào được liệt kê ở trên.

Bài Cao - Các kết hợp bài Poker

Trong trường hợp hòa: Lá bài cao nhất thắng, và nếu cần thiết, là bài cao thứ hai, thứ bai, thứ tư và nhỏ nhất có thể được sử dụng để quyết định thắng thua.

Trên đây là tất cả các kết hợp bài Poker chung mà bạn nên nắm, tuy nhiên, việc vận dụng xác suất để biết khả năng bài của mình sẽ có thể trở thành các kết hợp bài poker nào cũng là một yếu tố quan trọng để bạn raise hay call hay fold. Bạn có thể đọc thêm các quy tắc Poker để hiểu thêm về trò chơi phổ biến này.